เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) เมื่อปี 2545