Gallery

งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Thailand's Capital Market in the Year 2020ก.ล.ต. นำโดยนางสาวนวพร  เรืองสกุล ประธานกรรมการ คณะกรรมการ ก.ล.ต. และนายธีระชัย  ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. ร่วมกับสภาธุรกิจตลาดทุนไทย นำโดยนายไพบูลย์  นลินทรางกูร ประธานกรรมการ สภาธุรกิจตลาดทุนไทย กล่าวถึงแนวโน้มสำคัญของโลกในอีก 10 - 20 ปีข้างหน้า และได้เชิญชวนให้ผู้แทนขององค์กรชั้นนำในตลาดการเงินร่วมระดมความคิดเพื่อที่จะให้ตลาดทุนสามารถตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ ในงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Thailand's Capital Market in the Year 2020 จัดขึ้นที่อาคาร 2 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2554  โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 140 คน จาก 42 องค์กรทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน


ร่วมลงนามความร่วมมือกับ ค.ล.ต. ลาว
นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. ร่วมลงนามความร่วมมือ (Memorandum of Understanding: MOU) กับ Ms. Vathana Dalaloy เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ค.ล.ต.) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (Securities and Exchange Commission Office of The Lao, PDR) เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาตลาดทุนของทั้งสองประเทศและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันในการป้องปรามและดำเนินการกับผู้กระทำผิด เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2554 ณ สำนักงาน ก.ล.ตพิธีเปิดการซื้อขายซิลเวอร์ฟิวเจอร์ส และการเปิดให้บริการของตลาดอนุพันธ์
นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวแสดงความยินดีในพิธีเปิดการซื้อขายซิลเวอร์ฟิวเจอร์ส และการเปิดให้บริการของตลาดอนุพันธ์ในช่วงกลางคืนถึงเวลา 22.30 น. ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2554 ว่าถือเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งในการพัฒนาตลาดอนุพันธ์ของไทย การมีสินค้าซิลเวอร์ฟิวเจอร์สเป็นการเพิ่มช่องทางการประกอบธุรกิจให้ทั้งบริษัทหลักทรัพย์และผู้ค้าทองคำ รวมทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับสามารถบริหารความเสี่ยงได้คล่องตัวขึ้น สำหรับการเปิดให้บริการการซื้อขายในช่วงกลางคืน ซึ่งเป็นเวลาที่ตลาดต่างประเทศเปิดทำการ จะเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุนสามารถบริหารความเสี่ยงได้ดีขึ้น
 

มหกรรมการลงทุนครบวงจร SET in The City 2009
นายกรัฐมนตรี อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เยี่ยมชมบูธ ก.ล.ต. โดยมีวิจิตร สุพินิจ ประธาน ก.ล.ต. และ ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. ให้การต้อนรับ ในงาน “มหกรรมการลงทุนครบวงจร SET in The City 2009” ณ พารากอนฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2552
ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ ความท้าทายในการบริหารความเสี่ยงในระยะต่อไป
นายธีระชัย ภูนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อ "ความท้าทายในการบริหารความเสี่ยงในระยะต่อไป" ในงานสัมมนาประจำปีสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย "TLCA Annual Risk Management Conference 2010" ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2553 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์


ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 26/2553 วันที่ 6 พฤษภาคม 2553
“ก.ล.ต. ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความรู้และข้อมูลการลงทุน ซึ่งเปรียบเสมือนอาวุธที่จะทำให้ผู้ลงทุนมีความเชื่อมั่นและตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้องในระดับความเสี่ยงที่ตนเข้าใจและยอมรับได้ รวมทั้งให้ผู้ลงทุนรู้จักและใช้สิทธิเพื่อปกป้องประโยชน์ของตนเอง จึงได้พัฒนาเว็บไซต์ความรู้สำหรับผู้ลงทุน www.sec.or.th/education ขึ้นมาเป็นศูนย์รวมความรู้และข้อมูลสำคัญสำหรับการลงทุน เพิ่มความสะดวกในการค้นหาข้อมูลและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีเงินออมที่กำลังคิดจะเริ่มลงทุนในตลาดทุน โดยขณะนี้เว็บไซต์ข้างต้นได้เปิดให้บริการแล้ว”


ปาฐกถาพิเศษหัวข้อ Time for Thai Companies’ Overseas Expansion
นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล กล่าวปาฐกถาเรื่อง “Time for Thai companies’ overseas expansion” ในงานสัมมนาของตลาดหลักทรัพย์ลอนดอน (London Stock Exchange : LSE) โดย LSE ได้เชิญชวนบริษัทไทยให้ไปจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์ที่ตลาดลอนดอน เพราะเชื่อมั่นในนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ มาตรฐานการกำกับดูแลและบรรษัทภิบาลของบริษัทไทย งานจัดขึ้นในวันที่ 11 พ.ค. 54 ที่ รร. แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ  


สำนักงาน ก.พ.ร.บรรยายเรื่อง การปฏิรูประบบราชการไทยดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้ให้เกียรติมาบรรยายเรื่อง การปฏิรูประบบราชการไทยให้แก่ผู้บริหาร ก.ล.ต. โดยกล่าวถึงการปฏิรูประบบราชการไทย ด้วยการปรับโครงสร้าง ปฏิรูปกฎหมาย และการให้มีหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมือง ซึ่งมีผู้นำองค์กรเป็นผู้ขับเคลื่อนแผน ปรับกระบวนการทำงานและปรับวัฒนธรรมองค์กร

งานสัมมนาสภาธุรกิจตลาดทุนไทยนายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. ได้แสดงวิสัยทัศน์ ในหัวข้อ "ตลาดทุน กับการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย...ภายใต้รัฐบาลใหม่" โดยได้กล่าวถึงบทบาทของตลาดทุนในการช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และแนวทางการพัฒนาตลาดทุนโดยการเปิดเสรีและการเชื่อมโยงตลาดทุนในภูมิภาค ในงานสัมมนาของสภาธุรกิจตลาดทุนไทย ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย