วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2553

ก.ล.ต.ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนการขายหุ้นกู้ securitization ของรัฐบาลต่างประเทศ

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ในการ ประชุมครั้งที่ 12/2553 ประจำเดือนกันยายน ว่า คณะกรรมการเห็นชอบให้แก้ไขหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายหุ้นกู้จากการแปลง สินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (หุ้นกู้ securitization) ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

หลักเกณฑ์ที่แก้ไขในครั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสให้รัฐบาลต่างประเทศสามารถเป็น ผู้ระดมทุน (originator) ในโครงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ securitization ได้ โดยให้ทำได้ทั้งในรูปสกุลเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ และใช้อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ระหว่างประเทศได้ และเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน หลักเกณฑ์จึงได้กำหนดให้ผู้ระดมทุนต้องเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงจากอัตราแลก เปลี่ยนหากออกหุ้นกู้เป็นเงินตราต่างประเทศ และความเสี่ยงจากการที่ originator เป็นต่างประเทศ เช่น การมีแหล่งรายได้จากต่างประเทศ และข้อจำกัดของการบังคับใช้กฎหมาย เป็นต้น

“การขยายขอบเขตการอนุญาตดังกล่าวสอดคล้องกับแผนพัฒนาตลาดทุนไทยที่มีวัตถุ ประสงค์เชื่อมโยงตลาดทุนในภูมิภาคอาเซียน ช่วยให้ประเทศสมาชิกสามารถออกและเสนอขายสินค้าระหว่างกันได้สะดวกขึ้น และการให้รัฐบาลต่างประเทศเสนอขายหุ้นกู้ securitization ได้นี้ ยังเป็นการส่งเสริมบทบาทของตลาดทุนไทยในภูมิภาค เพราะเมื่อเราอนุญาตให้รัฐบาลต่างประเทศเสนอขายตราสารดังกล่าวในไทยได้แล้ว ต่อไปบริษัทหรือธุรกิจในประเทศเหล่านั้นก็จะเห็นลู่ทางเข้ามาทำธุรกรรมใน ตลาดทุนในรูปแบบอื่นอีก เช่น เข้ามาระดมทุนและจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์”

ก.ล.ต.ปรับปรุงหลักเกณฑ์การขายหุ้นกู้จากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น

ก.ล.ต. ปรับปรุงหลักเกณฑ์การขายหุ้นกู้จากการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้รัฐบาลต่างประเทศเป็นผู้ระดมทุนได้

นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในการประชุมครั้งที่ 12/2553 ประจำเดือนกันยายน เห็นชอบให้แก้ไขหลักเกณฑ์การออกและเสนอขายหุ้นกู้จากการแปลงสินทรัพย์เป็น หลักทรัพย์ (หุ้นกู้ securitization) ให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้รัฐบาลต่างประเทศสามารถเป็นผู้ระดมทุน ในโครงการออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นกู้ securitization ได้ ทั้งในรูปสกุลเงินบาทและเงินตราต่างประเทศ และใช้อันดับความน่าเชื่อถือที่จัดทำโดยสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ระหว่างประเทศได้

รวมทั้งเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน จึงได้กำหนดให้ผู้ระดมทุนต้องเปิดเผยข้อมูลความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หากออกหุ้นกู้เป็นเงินตราต่างประเทศ และความเสี่ยงจากการที่ผู้ระดมทุนเป็นต่างประเทศ เช่น การมีแหล่งรายได้จากต่างประเทศ และข้อจำกัดของการบังคับใช้กฎหมาย เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า การขยายขอบเขตการอนุญาตดังกล่าว สอดคล้องกับแผนพัฒนาตลาดทุนไทย มีวัตถุประสงค์เชื่อมโยงตลาดทุนในภูมิภาคอาเซียน ช่วยให้ประเทศสมาชิกสามารถออกและเสนอขายสินค้าระหว่างกันได้สะดวกขึ้น และการให้รัฐบาลต่างประเทศเสนอขายหุ้นกู้ securitization ได้ ยังเป็นการส่งเสริมบทบาทของตลาดทุนไทยในภูมิภาค เพราะเมื่ออนุญาตให้รัฐบาลต่างประเทศเสนอขายตราสารในไทยได้แล้ว ต่อไปบริษัทหรือธุรกิจในประเทศเหล่านั้น จะเห็นลู่ทางเข้ามาทำธุรกรรมในตลาดทุนในรูปแบบอื่น อาทิ การเข้ามาระดมทุนและจดทะเบียนซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น